Diskretionär förvaltning

Kapitalförvaltning på uppdrag, enligt dina mål och din risknivå.

Diskretionär kapitalförvaltning innebär att du som uppdragsgivare, utifrån givna förutsättningar överlåter det fulla ansvaret till FoF att fatta investeringsbesluten.

Det övergripande målet med förvaltningen att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning med ett begränsat risktagande, utifrån individuella förutsättningar. Varje förvaltningsuppdrag baseras därmed på en noggrann analys av riskprofilen för en individ eller en organisation.

Portföljerna sätts samman med utgångspunkt från bedömda kurspotentialer i enskilda värdepapper och vi tar metodiskt tillvara såväl långsiktiga trender som kortsiktiga möjligheter för att maximera avkastningen.

Rapportering och uppföljning

Som Family Office får man tillgång till kontinuerliga uppföljningsmöten. Du håller dig dessutom informerad via rapporter och kan dagligen följa dina placeringar via log in/ länk till valt depåinstitut för uppdraget.