Kapitalförvaltning

FoF Fondplaceringstjänst – SEB Tryggliv

FoF arbetar med riskstyrd förvaltning och aktiv allokering. 2011 skapade EU-myndigheten ESMA lagen om en 7-gradig skala där varje fond ska grupperas in i en passande riskklass. Detta har gjort det enklare för kunder att få ett enhetligt begrepp om vad risk är, att jämföra olika fonders förvaltningsstilar, kostnader, risker och tillväxtpotential. Fonder kan dock byta riskklasstillhörighet beroende på deras utveckling, vilket medför att du som kund efter en tid kan utsättas för en annan risknivå än den du ursprungligen förväntade dig.

FoF strävar efter att du som kund alltid ska veta vilken risk du tar, och arbetar därför aktivt med att bevaka våra portföljinnehavs olika riskmått och rebalanserar innehaven frekvent. När målet för risknivån är fixerat, kretsar våra enda ställningstaganden kring att uppnå en så hög och stabil avkastning som möjligt till den valda risken. Det gör vi genom att välja de fondförvaltare som vi anser vara skickligast på sina respektive marknader, och välja de marknader som har störst tillväxtpotential. Vi arbetar dessutom med en stor riskspridning och innehav som inte samvarierar, för att uppnå en jämnare avkastningskurva.

Ditt arbete som kund består i att välja vilken risknivå som passar dig. Med andra ord hur mycket du kan tänka dig att din investering kan få variera i värde under ett år. I riskskalan utgör riskklass 1 lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning och riskklass 7 högst risk med högre möjlighet till avkastning. Riskskalan utgår ifrån hur en placerings avkastning svänger runt sitt eget medelvärde.
Tiskklasser

FoF Fonder Fondplaceringstjänst SEB Tryggliv
FoF Three FoF Tre
FoF Four FoF Fyra
FoF Five FoF Fem
FoF Six FoF Sex

Diskretionär kapitalförvaltning via Family Office

Diskretionär kapitalförvaltning erbjuds till kunder med ett kapital från 5 miljoner och uppåt. Det innebär att du som kund utifrån givna förutsättningar överlåter det fulla ansvaret till oss att fatta investeringsbesluten. Förvaltningen är tydlig, riskstyrd och i linje med fonder och fondplaceringstjänster.

Det övergripande målet med förvaltningen att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning med ett begränsat risktagande, utifrån individuella förutsättningar. Varje förvaltningsuppdrag baseras därmed på en noggrann analys av riskprofilen för en individ eller en organisation.

Portföljerna sätts samman med utgångspunkt från bedömda kurspotentialer i enskilda värdepapper och vi tar metodiskt tillvara såväl långsiktiga trender som kortsiktiga möjligheter för att maximera avkastningen.

Rapportering och uppföljning

Som kund får du regelbundna och personliga uppföljningsmöten. Vi håller dig dessutom informerad via våra rapporter och du kan även dagligen följa dina placeringar genom att logga in hos Garantum. Läs mer om inloggningen här.

Avkastning.

FAKTABLAD

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om förvaltningen.