Hoppa till innehåll

Tillstånd

FoF Family Office Health – Pension – Insurance AB, 556621-7971

Tillstånd att utöva försäkringsdistribution (juridisk person).

  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt), försäkringsförmedlare
  • Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
  • Anknutet ombud till FoF Asset Management i Norden AB, 556702-0309

FoF Asset Management i Norden AB 556702-0309

Finansinspektionen har 2007-11-01,
FI Institutnummer 035202 givit tillstånd att utöva värdepappersbolag

  • Mottagande & vidare-befordran av order avs fi instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
  • Disktretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

Intressekonflikter – läs mer

Finansiell information – läs mer

Tillstånd- och tillsynsmyndighet

Finansinspektionen
Postadress: Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Telefax: 08-24 13 35
www.fi.se/Tillstand/Foretagsregistret

Registreringsmyndighet

Bolagsverket
Postadress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
Telefax: 060-12 98 40
www.bolagsverket.se
Förmedlarens roll: Fristående
Kvalificerade aktieinnehav: Finns inga