Hoppa till innehåll

Etiska regler för FoF Family Office HPI

Som försäkringsdistributör och förmedlare ska företaget och dess anställda alltid agera i enlighet med lagen om försäkringsdistribution, och därmed enligt god sed, samt därtill kompletterande regelverk såsom föreskrifter och allmänna råd. Vidare ska företaget och dess anställda alltid följa Svenska försäkringsförmedlares förenings stadgar i vilka etiska regler utgör en viktig beståndsdel.

Som försäkringsdistributör får företaget och dess anställda endast verka i enlighet med de tillstånd som beviljats av Finansinspektionen samt registrerats hos Bolagsverket. Företaget och dess anställda ska företräda uppdragsgivarens intressen. Vid eventuell intressekonflikt ska kundens intressen prioriteras.

Företaget och dess anställda får aldrig göra obehöriga röjanden om kunders förhållanden som företaget och dess anställda fått kännedom om.

Företaget och dess anställda informerar kunder och dokumenterar kundärenden enligt gällande lagar och föreskrifter. I samband med ett kundärende lämnas information om vem som är klagomålsansvarig så att kund vet till vem ett eventuellt missnöje med förmedlingen ska meddelas.

Företaget och dess anställda ska alltid behandla alla kundärenden med största möjliga skicklighet, omsorg och utan dröjsmål.

Företaget och dess anställda får inte ta emot gåvor i strid med gällande regelverk för mutor, vare sig gåvorna kommer från uppdragsgivare, försäkringsbolag, fondbolag eller andra.

Företagets anställda får inte utanför anställningen ta uppdrag som kan skada allmänhetens förtroende för verksamheten.

Alla anställda hos företaget ska känna till verksamhetens etiska riktlinjer. Företaget skall kontinuerligt följa upp att dessa riktlinjer efterlevs.

Företaget ska vid ändringar av verksamheten, regelverk m.m. revidera och anpassa dessa riktlinjer så att dessa förblir relevanta för verksamheten.

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ansvarar för att alla anställda informerats om innehållet i dessa riktlinjer.

Vid osäkerhet om handlande är i enlighet med verksamhetens fast ställda etiska riktlinjer ska anställd vända sig till överordnad. Om överordnad saknas kan Sfm kontaktas för vägledning.